ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

надання консультаційних послуг

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Цей Публічний договір надання послуг (далі – Договір) регулює відносини між Виконавцем та Замовником щодо надання консультаційних послуг.

1.2. Цей Договір є публічним і згідно з вимогами статті 633 Цивільного кодексу України містить однакові умови для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. У разі згоди з цим Договором Замовник приймає та зобов’язується належно виконувати умови цього Договору.

1.3. У цьому Договорі наведені терміни вживаються у такому значені:

Виконавець – Фізична особа-підприємець Боярчук Валерія Сергіївна, адреса місцезнаходження: Україна, 69016, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Українська, 8, кв. 213;

Замовлення – належним чином оформлений через Сайт Виконавця запит Замовника на придбання консультаційних послуг;

Замовник – особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Послуги для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи  щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до мети їх обробки,  яке виражається (надається) шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних під час оформлення Замовлення.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Послуги – набір консультаційних послуг, які надаються Виконавцем у порядку і на умовах, визначених цим Договором, згідно з Програмами консультацій, які є невід’ємною частиною цього Договору і розміщуються на Сайті Виконавця.

Сайт – https://www.zpolis.com.ua;

Інші терміни вживаються у цьому Договору у значенні, наведеному у законодавстві України.

1.4. У своїй діяльності Виконавець керується Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів», а також іншими нормативно-правовими актами України, які стосуються діяльності Виконавця.

1.5. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в умови цього Договору шляхом оприлюднення нової редакції Договору на Сайті.

Чинною для Замовника та Виконавця вважається редакція Договору, яка розміщена на Сайті на момент здійснення Замовлення Замовником.

1.6. Взаємовідносини, які не врегульовано цим Договором, регулюються відповідно до чинного на момент виникнення таких взаємовідносин законодавства України.

ЧП Боярчук В.С. (Далее «Исполнитель»), в лице директора Журавлевой Оксаны Григорьевны, действующего на основании Устава, предлагает неограниченному кругу физических лиц (далее – «Заказчик»), заключить договор о предоставлении услуг (далее «Договор»).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначеним цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовникові консультаційні послуги з питань ветеринарного лікування, а Замовник оплатити їх, якщо інше не визначено цим Договором.

3.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник під час укладення, зміни, виконання та припинення цього Договору, а також під час надання Послуг, має право на:

– належну якість Послуг;

– необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Послуги, умови і порядок їх надання;

– захист своїх прав державою;

обслуговування державною мовою відповідно до законодавства України;

відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок ненадання/ неналежного надання Послуг, відповідно до закону;

– звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

– інші права, визначені умовами цього Договору, чинним законодавством України.

3.2. Замовник під час укладення, зміни, виконання та припинення цього Договору, а також під час надання Послуг, використання отриманої інформації, зобов’язаний:

– вказувати повну і достовірну інформацію під час заповнення онлайн-форми;

– належно оплачувати Послуги згідно з умовами цього Договору;

– використовувати отриману від Виконавця під час надання Послуг інформацію згідно з її цільовим призначенням та неухильно дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених (повідомлених) Виконавцем;

– утримуватись від дій, які порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників консультації, у тому числі, але не обмежуючись, пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо, які можуть перешкодити іншим учасникам брати участь у консультації і отримувати інформацію під час її проведення;

– належно виконувати інші зобов’язання, визначенні умовами цього Договору, чинним законодавством України.

3.3. Виконавець під час укладення, зміни, виконання та припинення цього Договору, а також під час надання Послуг, має право:

– отримувати від Замовнику повну і достовірну інформацію, необхідну для надання Послуг;

– отримувати від Замовнику належну плату за Послуги згідно з умовами цього Договору;

– самостійно змінювати перелік, зміст, розклад надання Послуг, завчасно повідомивши про це Замовника; 

– скасовувати, переривати або переносити строк надання Послуг, у разі виникнення обставин, що перешкоджають належному наданню Послуг, завчасно повідомивши про це Замовника;

– в односторонньому порядку припинити виконання умов цього Договору у разі порушення Замовником своїх зобов’язань, визначених цим Договором, чинним законодавством України;

– на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом своїх порушених прав;

– інші права, визначені умовами цього Договору, чинним законодавством України.

3.4.Виконавець під час укладення, зміни, виконання та припинення цього Договору, а також під час надання Послуг, зобов’язаний:

– надати Замовнику Послуги належної якості;

– належно виконувати інші зобов’язання, визначені умовами цього Договору, чинним законодавством України.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Відповідно до умов цього Договору Замовлення Послуг здійснюється Замовником віддалено через Сайт Виконавця шляхом заповнення онлайн-форми.

3.2. Під час заповнення онлайн-форми Замовник самостійно обирає вид та обсяг Послуг та зазначає:

– прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою);

– адресу електронної пошти (у разі наявності);

– контактний телефон;

– іншу, встановлену в онлайн-формі, інформацію.

3.3. Заповнення онлайн-форми Замовником є повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов цього Договору та підтвердженням Замовника своєї повної дієздатності, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою.

3.4. Послуги надаються дистанційно (онлайн) за допомогою телекомунікаційних мереж (систем).

4.  ЦІНА ПОСЛУГ.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ

4.1. Ціна Послуг визначається Виконавцем та зазначається на Сайті.

4.2. Замовний зобов’язаний оплатити ціну Послуг шляхом перерахування 100% ціни Послуг на банківський рахунок Виконавця протягом ___ днів з моменту здійснення Замовлення, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку надання Послуг.

4.3. Оплата Послуг здійснюється у грошовій одиниці України – гривні.

4.4. Оплата Послуг вважається здійсненою з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.5. У разі часткової оплати Послуг, Послуга вважається оплаченою з дня сплати 100% ціни замовлених Послуг.

4.6. Оплата Послуг свідчить про згоду Замовника з умовами цього Договору.

Не виконання Замовником обов’язків щодо здійснення оплати Послуг у визначений цим Договором строк може визнаватися Виконавцем як одностороння відмова Замовника від Договору, що спричинить припинення Договору.

4.7. У разі дострокового  розірвання цього Договору з ініціативи Виконавця, за відсутності порушень умов цього Договору Замовником, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику грошові кошти сплачені за ненадані Послуги.

У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Виконавця через порушення умов цього Договору Замовником, грошові кошти сплачені за ненадані Послуги Замовнику не повертаються.

4.9. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Замовника, за відсутності порушень умов цього Договору Виконавцем, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику грошові кошти сплачені за ненадані Послуги, у разі якщо Замовник повідомив Виконавця про дострокове розірвання цього Договору не пізніше, ніж за 3 календарні дні до моменту початку надання Послуг.

У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Замовника через порушення Виконавцем умов цього Договору,  Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику грошові кошти сплачені за ненадані Послуги.

4.10. У разі повернення коштів Замовник зобов’язаний повідомити Виконавцю реквізити власної банківської картки (банківського рахунку), на який Виконавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей, спорів виключно шляхом переговорів.

5.2. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, Сторони несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за результати застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем Послуг.

Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.  

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання викликано наслідками дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладання цього Договору і які Сторони не могли передбачити або запобігти їм.

До вище зазначених обставин належать: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки,   перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха,  а також будь-яка інша обставина, що знаходиться поза контролем Сторін, яку вони не могли ані передбачити, ані запобігти їй, включаючи вступ в силу нормативних актів, що унеможливлюють реалізацію цього Договору.

5.5. Виникнення обставин, що викликані дією непереборної сили, тягне за собою збільшення строку виконання цього Договору на строк дії вказаних обставин.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності у момент здійснення Замовлення Замовником і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, якщо інше не визначено умовами цього Договору, чинним законодавством України.

7. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 7.1. Вся інформація та зображення, розміщені на Сайті Виконавця, є власністю Виконавця. Використання будь-якими третіми особами такої інформації та/або зображень без згоди Виконавця є порушенням прав Виконавця і тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Укладаючи Договір, Замовник надає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних.

 Згода на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про належні йому згідно із Законом України «Про захист персональних даних» права, про цілі обробки даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцеві з метою виконання умов цього Договору.

 Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних.

 Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець

Боярчук Валерія Сергіївна

Україна, 69016, Запорізька обл.,

м. Запоріжжя, вул. Українська, 8, кв. 213

IBAN: ___________________

в АТ _________________

Click to rate this post!
[Всего: 0 Средний: 0]